Covid-19 ovplyvňuje všetky oblasti nášho života či už v zamestnaní, škole, na úradoch alebo doma.

COVID-19 tlačí do popredia kombinované vzdelávanie:

Aké zmeny tento spôsob vzdelávania zamestnancov prináša?

Pred začiatkom pandémie bolo kombinované vzdelávanie voľbou,dnes je nutnosťou. COVID-19 zmenil naše životy od základov a spôsob vzdelávania zamestnancov je jednou z veľkých zmien. Kombinované vzdelávanie alebo aj Blended Learning sa snaží zotierať nevýhody výlučne online vzdelávania. Ide tak o kombináciu e-learningu a face-to-face stretnutí: zamestnanci získajú potrebné vedomosti prostredníctvom e-learningu a naživo si ich spoločne s lektorom prehlbujú či overujú v praxi. Tento prístup k vzdelávaniu tu bol už pred pandémiou, COVID-19 však výrazne urýchlil zavedenie kombinovaného vzdelávania do praxe.

Využívanie hĺbkového vzdelávania

Kombinované vzdelávanie prináša lektorom jedinečnú možnosť spomaliť a prehodnotiť svoj doterajší prístup. Ak túto šancu využijú naplno, prichádza príležitosť na vytvorenie iného prístupu k vzdelávaniu. Prístupu, ktorého výsledkom sú nové spôsoby, ako si čo najúčinnejšie osvojiť a do hĺbky porozumieť novým informáciám. Najmä počas osobných stretnutí. Už dnes mnohí lektori a školitelia vďaka kombinovanému vzdelávaniu využívajú face-to-face stretnutia na to, aby zamestnanci objavovali a získavali vedomosti sami – s ich vedením. Ako príklad poslúži vzdelávanie pomocou projektov, kde zamestnanci musia byť aktívni, socializovať sa a spolupracovať v rámci tímov. Okrem zamýšľaných vedomostí tak získavajú aj nesmierne cenené soft skills.

Vzdelávanie prispôsobené na mieru zamestnanca

Doteraz tradičný vzťah medzi zamestnancom a školiteľom, či lektorom sa mení. Stredobodom nie je lektor, ale zamestnanec. Práve ním by sa mal nechať školiteľ viesť a namiesto prednášania by mala vzniknúť istá forma spolupráce. Vzdelávanie je tak viac personalizované a prispôsobuje sa potrebám toho - ktorého človeka. Okrem toho, vďaka používaniu moderných technológií si zamestnanci môžu sami vybrať, kde a ako najlepšie získajú vedomosti. Kombinované vzdelávanie tak vo veľkej miere berie ohľad na potreby každého jedného z nás – časové, priestorové, technologické.

Potreba wellbeingu na dosiahnutie cieľov

Wellbeing, teda celková pohoda, nie je iba fyzická záležitosť. Dôležitú rolu tu hrajú tiež kognitívne, emocionálne a sociálne faktory. Wellbeing zamestnancov alebo školiteľov je navzájom prepojený. Stačí, aby jedna strana bola v nepohode a výsledok sa priamo premietne do výsledkov vzdelávania, angažovanosti jednej či druhej strany, jednoducho do celého procesu. Najmä počas pandémie je duševné zdravie vystavené náročnej skúške. Byť odkázaný iba na vzdelávací proces prostredníctvom elektronickej obrazovky nie je nič, čo pridáva na celkovej pohode. I preto je dôležité kombinované vzdelávanie – online prostredie nenahradí face-to-face kontakt.

Rozvíjanie viacerých zručností

Najlepší nie je ten, kto má vo svojom tíme špičkových odborníkov, ale ten, kto ich učí spolupracovať. V dnešnom pracovnom svete sa tak kladie oveľa väčší dôraz na komplexnosť osobnosti: často nestačia iba dokonalé vedomosti zo svojho odboru, rovnako ich je potrebné doplniť tiež schopnosťou komunikácie, spolupráce, empatie, asertivity, psychickej odolnosti, technických zručností. Kombinované vzdelávanie vytvára dostatok priestoru, aby sa zamestnanec dokázal v týchto oblastiach zlepšovať. Nielen dokázal, ale je k tomu priamo vedený.

Moderné technológie ako tablety, smartfóny, zariadenia pre konferenčné hovory, dotykové obrazovky, menia pohľad na zaužívanú koncepciu vzdelávania.

Výhody digitálnej transformácie

Nástup moderných technológií výrazne mení spôsob, akým sa učíme. Ovplyvňuje formu, priestor i čas získavania nových informácií. Vďaka čoraz väčšej dostupnosti digitálnych vynálezov ako VR, AR, smartfóny či mobilné aplikácie, sa použitie týchto technológií uplatňuje i v procese vzdelávania. Výsledkom môže byť získanie cenných informácií, ktoré školiteľ využije pri vytváraní metód vzdelávania. Ako príklad môžeme použiť využitie zvukových, obrazových a pohybových senzorov, ktoré skúmajú záujem a odozvu zamestnancov počas vzdelávania. Získané dáta sa tak môžu využiť na jej zlepšenie.

Kombinované vzdelávanie nie je univerzálnym liekom na všetky problémy vzdelávania, má však veľký potenciál spojiť účinné a najnovšie prístupy do jedného celku. Má potenciál zmeniť pohľad na zaužívaný vzdelávací systém – núti prehodnocovať a neustále zlepšovať koncepciu vzdelávania. Pre študentov tiež vytvára nové časové, priestorové i sociálne možnosti. Spájaním nových foriem online vzdelávania, prístupu k vzdelávaniu a používaním moderných technológií môže kombinované vzdelávanie urýchliť získavanie vedomostí a znalostí. A najmä, dosiahnuť, aby získané poznatky boli skutočne hĺbkové.

Požiadajte o konzultáciu vyplnením dotazníka

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Vyberte službu alebo oblasť vášho záujmu. Radi vás budeme kontaktovať.

Office & Hotels Direct s.r.o.
Einsteinova 9
851 01 Bratislava

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Vyberte službu alebo oblasť vášho záujmu. Radi vás budeme kontaktovať.

Office & Hotels Direct s.r.o.
Einsteinova 9
851 01 Bratislava