Čo obsahuje vzduch, ktorý dýchame.

Nevdychujeme iba kyslík O2, ale aj rôzne plyny, ťažké kovy či vírusy.

Denne vdýchneme milióny nanočastíc. Mikročastice, ktoré ovplyvňujú náš zdravotný stav, sústredenie, výkon, kapacitu pľúc.

Poznáme vonkajšie a vnútorné dýchanie. Vonkajšie tvorí dej, ktorý sa odohráva v pľúcach – vymieňajú sa látky medzi krvou a vzduchom v pľúcach. Vnútorné dýchanie zabezpečuje prísun kyslíka ku tkanivám a odvádza z nich oxid uhličitý – výmena látok medzi krvou a tkanivami.  Pri nádychu vzduch prechádza cez nosnú dutinu do hltanu, odtiaľ do hrtanu a do priedušnice. Prieduškami cez priedušničky, až sa napokon dostáva do pľúcnych alveol, ktoré sú funkčnou časťou pľúc.

V stenách alveol sú pľúcne komôrky s tenkými cievami – vlásočnicami. Krv do nich privádza tepna pľúcnica a odvádzajú pľúcne žily. Z komôrok do vlásočníc vstupuje kyslík a naopak z vlásočníc do komôrok vstupuje oxid uhličitý CO2. Tak dochádza k výmene kyslíka a oxidu uhličitého medzi krvou a pľúcami. V pľúcach sa kyslík viaže na hemoglobína oxid uhličitý sa z krvi uvoľňuje. Krv tak nadobúda schopnosť nepretržite zásobovať tkanivá kyslíkom a odvádzať z nej oxid uhličitý, ktorý vydýchneme von z tela.

Farba pľúc u dospelého človeka je sivo-ružová, u dieťaťa svetloružová. Sivastú farbu získavajú pľúca kvôli čiastočkám prachu, ktoré sa pri dýchaní zachytávajú v pľúcach. Pľúca fajčiara môžu byť až čiernej farby. Podľa štúdie, ktorá sa uskutočnila v Los Angeles, kde pitvou porovnávali pľúca fajčiarov a nefajčiarov žijúcich v environmentálne exponovaných častiach mesta a zistili, že medzi pľúcami fajčiarov a nefajčiarov, ktorí žili v znečistenom ovzduší v LA nie je žiadny rozdiel. Samozrejme, že za vznikom rakoviny pľúc je na prvom mieste fajčenie.

Aerodynamický priemer častíc a ich prienik do dýchacích ciest podľa veľkosti až po krvné riečište, odkiaľ sú následne distribuované do celého organizmu.

Jemné častice PM ( suspendované častice)

Jemné mikročastice ubližujú organizmu ľudí viac, ako ktorákoľvek iná znečisťujúca látka. PM častice sú rozptýlené častice, ktoré sú tak ľahké, že sa voľne vznášajú v ovzduší a zároveň tak malé, že tak ako kyslík, nielenže prenikajú priamo do pľúc, ale aj do krvného obehu. Tieto častice môžu byť tvorené rôznymi chemickými zložkami. Ich súčasťou môžu byť aj ťažké kovy, napríklad arzén, kadmium, ortuť a nikel, ale aj rádioaktívne ťažké kovy, ktoré vznikajú pri rozpade plynu radón ako polónium, bizmut a olovo, ktorý je  podľa WHO zodpovedný hneď po fajčení za rakovinu pľúc.

Jedna z obranných funkcií  dýchacích ciest je pohlcovanie vdýchnutých častíc špecializovanými bunkami tzv. makrofágmi. Pri tom dochádza k uvoľneniu látok, ktoré vytvárajú zápalovú reakciu v pľúcnom tkanive a môžu preniknúť do krvného obehu. Uvoľnené molekuly imunitného systému podporujú tvorbu agresívnych voľných radikálov v bielych krvinkách a tým prispievajú  k tzv.oxidačnému stresu. Ten ovplyvňuje metabolizmus tuku, čo vedie k poškodeniu stien tepien a prispieva k rozvoju aterosklerózy.

Podľa dokumentu WHO „Posúdenie dôkazov o zdravotných aspektoch znečisteného ovzdušia“ môže pôsobenie jemných častíc spôsobiť artériosklerózu, poškodiť vývoj plodu,imunitný systém organizmu, choroby dýchacích ciest, obličiek, pečene, kostnej drene, cukrovku, spôsobiť poškodenie nervového systému, ovplyvniť kognitívne funkcie  mozgu, znižuje samočistiace mechanizmy, následkom čoho vznikajú infekcie.


Tým že ultra jemné častice putujú našim cievnym systémom a usadzujú sa v ňom ako aj vo všetkých tkanivách a orgánoch,tak v bezpečí nie je ani náš mozog.

Nanočastice môžu preniknúť cez hematoencefalickú bariéru. Hematoencefalická bariéra je fyzikálno-chemická bariéra oddeľujúca krvné riečisko od mozgu (mozgového tkaniva), cez ktorú selektívne prúdia krvné živiny plyny a to lipofilné alebo hydrofilné látky, pre ktoré je v hematoencefalickej bariére špecifický transportný systém. Hematoencefalickú bariéru nemajú novorodenci.  

WHO opätovne potvrdila úmrtia spôsobené kardiovaskulárnymi a respiračnými chorobami. V závislosti od chemického zloženia jemných častíc sú identifikované rôzne onkologické ochorenia. Úmrtnosť v mestách s vysokou úrovňou znečistenia je o 15% -20% vyššia ako v čistejších mestách. Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) organizácie WHO, označila jemné frakcie v roku 2013 za preukázateľný ľudský karcinogén skupiny 1. Pre jemné častice nebola nájdená prahová koncentrácia, čo znamená,že bez rizika, je iba 0 hodnota v ovzduší. Znižovanie dĺžky života sa začína prejavovať už pri priemernej ročnej hodnote 5 mikrogramov na m3. Existuje úzky kvantitatívny vzťah medzi vystavením vysokým koncentráciám malých častíc a zvýšenej úmrtnosti alebo chorobnosti a to denne aj v priebehu času.Nárast priemernej ročnej hodnoty o 10 mikrogramov na m3 jemných častíc zvyšuje celkovú úmrtnosť exponovanej populácie nad 30 rokov o 6,2% !

Jedna z karcinogénnych látok  (zo skupiny PAH polyaromatické uhľovodíky) je benzo(a)pyrén, ktorá sa uvoľňuje predovšetkým zo spaľovania pevných palív.Jeho ďalším zdrojom sú výfukové plyny, hlavne z vozidiel s naftovým motorom. Priemerná nanočastica z výfukového plynu má veľkosť 100 nanometrov, čo je  0,1 µm. Obvykle sa vyskytuje v jemných časticiach. Z množstva ostatných látok spomeniem:

  • Nikel je dokázaný karcinogén. Jeho nadmerný príjem môže viesť k vzniku alergií, poškodeniu pľúc a najmä k vzniku nádorových ochorení.
  • Arzén je jedovatý kov. Dlhodobé vstrebávanie malých dávok vedie k chronickej otrave sprevádzané poškodením kože, nervovým príznakov a poškodeniu krvotvorby.
  • Olovo sa ukladá hlavne do kostí. Pri dlhodobej expozícii olovom sa zistili poruchy krvotvorby,tráviacich funkcií a svalovej činnosti. Pri malých deťoch dochádza aj tu k oneskorenému vývoju a poklesu inteligencie
  • Kadmium je karcinogén, ktorý sa dlhodobo ukladá v organizme a môže spôsobiť poruchy funkcie pľúc, poškodenie obličiek. Citlivejší sú ľudia, ktorí majú poškodené cieľové orgány (pľúca, pečeň a obličky).
  • Ortuť je toxická a jej oxidy sú ešte toxickejšie. Zdrojom v ovzduší sú spaľovacie procesy. Ortuť má schopnosť kumulovať v tele človeka a viesť k toxickým prejavom s poškodením mozgu i periférnych nervov. Organické zlúčeniny ortutí môžu vyvolať postihnutie obličiek a tráviaceho traktu.


Čistička vzduchu Pure Airbox Home S dokáže vyčistiť ovzdušie od ozónu a ťažkých kovov, čo zvyšuje kvalitu života a znižuje riziko chorobnosti a infekcie v dôsledku vystavenia organizmu znečistenému prostrediu.

Požiadajte o konzultáciu vyplnením dotazníka

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Vyberte službu alebo oblasť vášho záujmu. Radi vás budeme kontaktovať.

Office & Hotels Direct s.r.o.
Einsteinova 9
851 01 Bratislava

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Vyberte službu alebo oblasť vášho záujmu. Radi vás budeme kontaktovať.

Office & Hotels Direct s.r.o.
Einsteinova 9
851 01 Bratislava